top of page
John Leggott College Students speaking to a staff member

TỰ DO THÔNG TIN

Sixth Form Colleges có thể chọn sử dụng tài liệu định nghĩa bao gồm các trường Cao đẳng Giáo dục Nâng cao ở Anh, Wales và Bắc Ireland hoặc tài liệu dành cho các trường học. John Leggott College chọn sử dụng tài liệu định nghĩa bao gồm các trường Cao đẳng Giáo dục Đại học. John Leggott College tìm cách cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt trên cơ sở thường xuyên. Nếu bạn cần thông tin không có trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Becky Robinson, Giám đốc quản trị, beckyrobinson@leggott.ac.uk.

Tự do thông tin

Bảo vệ dữ liệu

Nhân viên bảo vệ dữ liệu là Becky Robinson, bạn có thể liên hệ với người này tại beckyrobinson@leggott.ac.uk.

bottom of page